Dřevěná podlaha – přirozeně zdravé prostředí

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.1.2016
TM COMPLEX s.r.o., IČO: 24709841, Lamačova 860/30 , 15200 Praha

I. Úvodní ustanovení
1. Rozsah a platnost obchodních podmínek
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemné smluvní vztahy při dodávkách zboží ze sortimentu společnosti TM COMPLEX s.r.o. , IČO: 24709841 (dále také jako „prodávající“) třetím osobám (dále také jako „kupující) vznikající na základě uzavřené kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky (dále také jako „kupní smlouvy“).

1.2 Jednotlivá ustanovení uzavřených smluv se použijí na sjednané obchodní případy mezi prodávajícím a kupujícím či zhotovitelem a objednatelem přednostně před těmito VOP.

1.3 Právní vztahy vznikající z Kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím , které nejsou takovou smlouvou ani těmito VOP výslovně upraveny, se řídí českým právem.

II. Ustanovení týkající se kupních smluv
1 Vznik Kupní smlouvy
1.1 Jednotlivé Kupní smlouvy jsou uzavírány písemně nebo ústně, a to na základě vzájemného konsensu stran nebo na základě závazných objednávek kupujícího adresovaných prodávajícímu zejména poštou, za použití tzv. prostředků komunikace na dálku, e-mailem nebo předaných osobně. Kupní smlouvy uzavírané ústně jsou následně potvrzovány podpisem dodacího listu.

1.2 Kupující v případě použití tzv. prostředků komunikace na dálku uskutečňuje návrh objednávky prostřednictvím formuláře na internetových stránkách
www.katalog.drevene-podlahy.org, kde kupující vypíše jméno, telefon, email, dodací adresu, požadované zboží a jeho množství. Prodávající do 5ti dnů ověří aktuální dostupnost zboží a pošle návrh objednávky kupujícímu emailem společně s proforma fakturou na 30% ceny zboží (u větších objednávek může být ze strany prodávajícího stanoveno jinak). Objednávka je ze strany kupujícího považovaná za závaznou uhrazením zálohy vyčíslené na proformě faktuře a to předáním hotovosti nebo převodem na účet prodávajícího (555680201/5500). Pokud se nedohodne prodávající s kupujícím jinak, bude doplatek celkové ceny uhrazen v hotovosti při předání zboží.

1.3 V případě, že prodávající nebude schopen závaznou objednávku kupujícího zčásti nebo zcela vykrýt, platí, že Kupní smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká především situací, kdy se objednané zboží již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně doprodáno. Prodávající je v těchto případech povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu při vyřízení části objednávky, u níž nedošlo ke shodě.

1.6 Kupující je oprávněn závaznou objednávku potvrzenou prodávajícím stornovat jen se souhlasem prodávajícího, a to pouze v případě, kdy nedošlo k odeslání objednaného zboží kupujícímu. V opačném případě je kupující povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady mu vzniklé v souvislosti s poskytováním plnění (např. poštovné, balné a náklady na vrácení zboží, pokud je hradil prodávající).
2 Práva a povinnosti smluvních stran
2.1 Povinností prodávajícího je dodat objednané zboží řádně (v souladu s přijatou závaznou objednávkou nebo částí takové objednávky, u níž došlo ke shodě) a včas ve sjednaném místě plnění, povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít, což písemně potvrdí, a včas za něj zaplatit kupní cenu dle předem sjednané podmínky (splatnost, forma úhrady).
3 Distribuce zboží a způsoby jeho převzetí
3.1 Místo dodání zboží je definované v objednávce.

3.2 Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje okamžik, kdy si kupující převezme zboží .

3.3 Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem.

3.5 Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží dle ust. § 427 odst. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ObchZ“), a případně vady zjištěné při vynaložení péče řádného hospodáře oznámit prodávajícímu při předání a vypsat je do předávacího protokolu, k později zjištěným či oznámeným zjevným vadám nebude přihlíženo.

3.6 V případě doručování zboží prostřednictvím dopravce je kupující povinen před písemným potvrzením převzetí tohoto zboží zkontrolovat údaje uvedené na přepravním či dodacím listu. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal, nesouhlasí počet balíků, zásilka je poškozena atd., je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce či dodací list a sepsat s dopravcem zápis o škodě, případně převzetí zboží odmítnout jako celek; následně pak ve lhůtě bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat prodávajícího, to však jen v případě, kdy nebezpečí škody na zboží přechází na
kupujícího později, než jak je uvedeno v části II. čl. 7.5 VOP.
3.7. Veškerý dodaný materiál je do celkového uhrazení faktury majetkem zhotovitele.
3.8. Přivezené podlahy nebo terasy převezme na stavbě objednatel osobně nebo v zastoupení osobou s plnou mocí. Den vykládky bude dohodnutý emailem. Pokud objednatel nezajistí kontrolu kvality přivezených podlah v den přivezení podlah na stavbu bude za předání bezvadných podlah (materiál bez práce) považován odeslaný email s fotkami přivezených podlah ( fotka podlah + detailu).

4 Dodací lhůty
4.1 Jelikož prodejce nemá většinu sortimentu ve vlastním skladu, potvrdí předpokládaný termín dodání v objednávce. V případě, že kupující nevznese písemně námitky proti předpokládanému termínu dodání sdělenému prodávajícím, a to neprodleně po obdržení vyrozumění, platí, že s takovým termínem dodání souhlasí.

4.2 Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje. Ujednání části II. čl. 9 těchto VOP tím není dotčeno.

4.2 Pokud se zpozdí dodání zboží z důvodu přepravy nebo výpadkem ze strany výrobce o více než 2 týdny je prodávající neprodleně kupujícího informovat – v případě, že kupující nesouhlasí s novým termínem, má právo od koupě odstoupit.

5 Balení zboží a přeprava
5.1 Pokud nebude smluvně dohodnut zvláštní způsob balení, je zboží baleno obvyklým způsobem pro daný typ výrobku, dané množství a dojednaný způsob přepravy, to však s ohledem k zachování a ochraně zboží..

5.2 Pokud nebylo dohodnuto jinak, prodávající zvolí pro něj ekonomicky nejvýhodnější způsob balení i typ zásilky.

6 Kupní cena
6.1 Kupní cena zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu v souladu s Kupní smlouvou je stanovena na základě objednávky, v podrobnostech platí dohoda smluvních stran, přičemž kupující s takto určenou kupní cenou bez výhrad souhlasí.

6.2 Cena v internetovém katalogu firmy platí standartně pro množství od 100m2.

7 Fakturace, platební podmínky a přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci
7.1 Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů placení kupní ceny včetně příslušné DPH, popř. ceny dopravy a nadstandardního balení zboží: platbu v hotovosti při převzetí zboží, platbu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury nebo platbu zálohově předem na základě proforma faktury . Způsob placení určí prodávající a tento vyznačí na faktuře.

7.2 Pokud je kupní cena hrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, je za provedenou považována teprve úhrada, která je připsána na bankovní účet prodávajícího.

7.3 Faktura či proforma faktura zpravidla obsahuje označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum splatnosti kupní ceny, výši ceny za dopravu, popřípadě dalších položek.

7.4 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny.

7.5 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo je mu toto převzetí umožněno prodávajícím. V případě, že je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, pak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci.

8 Vrácení zboží
8.1 V případě, že si kupující zakoupil zboží na zakázkovou objednávku (zaplatil na zboží zálohu) a obdržel ho dle specifikací v objednávce, není možné takové zboží vrátit pokud s tím prodejce nesouhlasí.

8.2 U teras nelze za vadu považovat: barevné změny a mírné tvarové deformace dřevěných dílců vzniklé vlivem působení klimatu a přirozeným stárnutím dřeva, malé trhlinky nebo odloupnutí vlákna na povrchu dřevěného dílce o ploše menší než 5 cm2,  prasklinu menší než 10% dílce. Za vadu lze považovat hnilobu dřeva ve stádiu destrukce hmoty, otvory po hmyzu o průměru min. 2 mm.

8.3 U dřevěných podlah dodavatel nezaručuje přesný barevný odstín podlahy, terasy ani lišt.

9 Sankce
9.1 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení, jehož výše je dle § 369 odst. 1 ObchZ určena předpisy práva občanského.

9.2 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo převzetím zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den.

9.3 V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou závazků vůči prodávajícímu delšího jak 10 dnů nebo bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího nebo bude kupující v likvidaci, je prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se stávají splatnými ke dni odstoupení od Kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat o okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

9.4 Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne.

10. Vyšší moc
10.1 Je-li prodlení s plněním prodávajícího způsobeno vlivy vylučujícími odpovědnost (typicky přírodní kalamitou jakou jsou záplavy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy apod., popřípadě politickou událostí jako je stávka, převrat, teroristický útok, válka apod.), a je-li toto prodlení zcela způsobeno vlivy vylučujícími odpovědnost (dále jen jako „Vyšší moc“), není prodávající, který Kupní smlouvu pro Vyšší moc porušil po dobu trvání Vyšší moci v prodlení s plněním svého závazku.

10.2 V případě zásahu Vyšší moci je prodávající, povinen informovat druhou stranu o existenci zásahu Vyšší moci, a to bez zbytečného odkladu.

11. Závěrečná ustanovení
11.1 V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných prodávajícím, v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku prodávajícího je prodávající oprávněn provést změny nebo úpravy těchto VOP. Prodávající na tuto změnu upozorní smluvní partnery v rámci webové prezentace www.drevene-podlahy.org vždy v časovém předstihu. Prodávající je povinen vždy na webové adrese www.drevene-podlahy.org oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených VOP. Pokud smluvní partner nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy VOP písemně nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených VOP, považuje se taková změna za druhou smluvní stranou odsouhlasenou a je vůči druhé smluvní straně účinná dnem účinnosti změny VOP.

11.2 V případě, že kterékoli ustanovení těchto VOP nebo kterékoli ustanovení Smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP ve Smlouvách, jejichž součástí tyto VOP jsou.

11.3 Není-li v konkrétní Kupní smlouvě či Smlouvě o dílo stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních Objednávkách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.
12. Platnost a účinnost
12.1 Tyto VOP nabyly platnosti a účinnosti dnem 1.1.2016

Dřevěné podlahy

kvalitní podlahy za rozumnou cenu
Matěj Dvořáček
Lamačova 18 , 15200 Praha 5
IČ: 09071644
DIČ: CZ8306060180
bezplatné konzultace, objednávky:
kontaktní formulář
mail: dvoracek@drevene-podlahy.org
tel: 608 937 403