Dřevěná podlaha – přirozeně zdravé prostředí

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.4.2016
TM COMPLEX s.r.o., IČO: 24709841, Lamačova 860/30 , 15200 Praha

I. Úvodní ustanovení
1. Rozsah a platnost obchodních podmínek
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemné smluvní vztahy při dodávkách zboží společnosti TM COMPLEX s.r.o. , IČO: 24709841 (dále také jako „prodávající“ nebo „dodavatel“) třetím osobám (dále také jako „kupující) vznikající na základě uzavřené kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky (dále také jako „kupní smlouvy“).

1.2 Jednotlivá ustanovení uzavřených smluv se použijí na sjednané obchodní případy mezi prodávajícím a kupujícím či zhotovitelem a objednatelem přednostně před těmito VOP.

1.3 Právní vztahy vznikající z Kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím , které nejsou takovou smlouvou ani těmito VOP výslovně upraveny, se řídí českým právem.

II. Ustanovení týkající se kupních smluv
1 Vznik Kupní smlouvy
1.1 Jednotlivé Kupní smlouvy jsou uzavírány písemně, a to na základě objednávky. Objednávku pošle prodávající kupujícímu emailem a ten ji odsouhlasení písemně nebo uhrazením zálohy dle objednávky.

1.2 Pokud se nedohodne prodávající s kupujícím jinak, bude doplatek celkové ceny uhrazen v hotovosti při předání zboží.

1.3 V případě, že prodávající nebude schopen závaznou objednávku kupujícího zčásti nebo zcela vykrýt, platí, že Kupní smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká především situací, kdy se objednané zboží již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně doprodáno. Prodávající je v těchto případech povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu při vyřízení části objednávky, u níž nedošlo ke shodě.

1.4 Kupující je oprávněn závaznou objednávku potvrzenou prodávajícím stornovat jen se souhlasem prodávajícího, a to pouze v případě, kdy nedošlo k odeslání objednaného zboží kupujícímu. V opačném případě je kupující povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady mu vzniklé v souvislosti s poskytováním plnění (především skladování a doprava na vrácení zboží).

2 Práva a povinnosti smluvních stran
2.1 Povinností prodávajícího je dodat objednané zboží řádně (v souladu s přijatou závaznou objednávkou) a včas ve sjednaném místě plnění, povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít v dohodlý termín.

3 Distribuce zboží a způsoby jeho převzetí
3.1 Místo dodání zboží je definované v objednávce.

3.2 Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje okamžik, kdy si kupující převezme zboží .

3.3 Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem.

3.4 Kupující je povinen zboží prohlédnout při převzetí a případné vady vypsat do předávacího protokolu, k později zjištěným či oznámeným zjevným vadám nebude přihlíženo.

3.5 V případě doručování zboží prostřednictvím dopravce je kupující povinen před písemným potvrzením převzetí tohoto zboží zkontrolovat údaje uvedené na přepravním či dodacím listu. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal, nesouhlasí počet balíků, zásilka je poškozena atd., je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce či dodací list a sepsat s dopravcem zápis o škodě, případně převzetí zboží odmítnout jako celek; následně pak ve lhůtě bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat prodávajícího.

3.6. Veškerý dodaný materiál je do celkového uhrazení faktury majetkem zhotovitele.
3.7. Přivezené zboží převezme na stavbě objednatel osobně nebo v zastoupení osobou s plnou mocí. Den vykládky bude dohodnutý emailem. Pokud objednatel nezajistí kontrolu kvality přivezených podlah v den přivezení podlah na stavbu, bude za předání bezvadných podlah (materiál bez práce) považován odeslaný email s fotkami přivezených podlah ( fotka podlah + detailu).

4 Dodací lhůty
4.1 Jelikož prodejce nemá většinu sortimentu ve vlastním skladu, potvrdí předpokládaný termín dodání v objednávce a později přesnější termín emailem.

4.2 Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje.

4.3 Pokud se zpozdí dodání zboží z důvodu přepravy nebo výpadkem ze strany výrobce o více než 2 týdny je prodávající neprodleně kupujícího informovat – v případě, že kupující nesouhlasí s novým termínem, má právo od koupě odstoupit.

5 Kupní cena
5.1 Kupní cena zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu v souladu s Kupní smlouvou je stanovena na základě objednávky, v podrobnostech platí dohoda smluvních stran, přičemž kupující s takto určenou kupní cenou bez výhrad souhlasí.

5.2 Cena v internetovém katalogu firmy platí standartně pro množství od 120m2, proto se může lišit cena na internetu a v objednávce.

6 Fakturace, platební podmínky a přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

6.1 Pokud je kupní cena hrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, je za provedenou považována teprve úhrada, která je připsána na bankovní účet prodávajícího.

6.2 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny.

6.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo je mu toto převzetí umožněno prodávajícím. V případě, že je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, pak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci.
7 Vrácení zboží
7.1 V případě, že si kupující zakoupil zboží na zakázkovou objednávku (zaplatil na zboží zálohu) a obdržel ho dle specifikací v objednávce, není možné takové zboží vrátit pokud s tím prodejce nesouhlasí.

7.2 U teras nelze za vadu považovat: barevné změny a mírné tvarové deformace dřevěných dílců vzniklé vlivem působení klimatu a přirozeným stárnutím dřeva, malé trhlinky nebo odloupnutí vlákna na povrchu dřevěného dílce o ploše menší než 5 cm2,  prasklinu menší než 10% dílce. Za vadu lze považovat hnilobu dřeva ve stádiu destrukce hmoty, otvory po hmyzu o průměru min. 2 mm.

7.3 U dřevěných podlah dodavatel nezaručuje přesný barevný odstín podlahy, terasy ani lišt.
7.4 Prodávající nenese odpovědnost za neodbornou pokládku podlahy nebo terasy. Kupující se musí seznámit s vlastnostmi dřeva – jak mění svůj objem a jak se deformuje v závislosti na vlhkosti. Pozornost je potřeba věnovat také podkladu pod podlahou. Rádi Vám na vyžádání poradíme.
8 Sankce
8.1 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo převzetím zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den.

8.2 V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou závazků vůči prodávajícímu delšího jak 20 dnů nebo bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího nebo bude kupující v likvidaci, je prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se stávají splatnými ke dni odstoupení od Kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat o okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

8.3 Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne.

9. Vyšší moc
9.1 Je-li prodlení s plněním prodávajícího způsobeno vlivy vylučujícími odpovědnost (typicky přírodní kalamitou jakou jsou záplavy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy apod., popřípadě politickou událostí jako je stávka, převrat, teroristický útok, válka apod.), a je-li toto prodlení zcela způsobeno vlivy vylučujícími odpovědnost (dále jen jako „Vyšší moc“), není prodávající, který Kupní smlouvu pro Vyšší moc porušil po dobu trvání Vyšší moci v prodlení s plněním svého závazku.

9.2 V případě zásahu Vyšší moci je prodávající, povinen informovat druhou stranu o existenci zásahu Vyšší moci, a to bez zbytečného odkladu.

10. Závěrečná ustanovení
10.1 V případě, že kterékoli ustanovení těchto VOP nebo kterékoli ustanovení Smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP ve Smlouvách, jejichž součástí tyto VOP jsou.

10.2 Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu.
11. Platnost a účinnost
11.1 Tyto VOP nabyly platnosti a účinnosti dnem 30.3.2016

Dřevěné podlahy

kvalitní podlahy za rozumnou cenu
TM COMPLEX s.r.o
Lamačova 860/30
Praha 5 15200
IČO: 247 09 841
DIČ: CZ24709841
bezplatné konzultace, objednávky:
kontaktní formulář
mail: info@drevene-podlahy.org
tel: 608 937 403
tel: 733 724 207